31.03.2015 r. (wtorek) mija termin:

 • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. w jednostce, w której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenia do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazania (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazania (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • uiszczenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2015 r.


7.04.2015 r.
(wtorek) mija termin

  • wpłaty:
 • składek ZUS za marzec 2015 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2015 r.
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazania informacji CIT-7

źródło: Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015

Więcej terminów znajdziesz na: www.terminy.gofin.pl