FAQ – sprawozdanie finansowe

  • Co to jest sprawozdanie finansowe ?

    Sprawozdanie finansowe jest to raport sporządzony na okoliczność zamknięcia okresu obrachunkowego przez jednostkę (podmiot gospodarczy lub inny podmiot, który podlega pod ustawę o rachunkowości) w związku z działalnością gospodarczą lub statutowa tej jednostki.

  • Kiedy należy wykonać sprawozdanie finansowe?

    Ostateczny termin wykonania sprawozdania przypada na 31 marca następnego roku za rok poprzedni. Bilans musi być zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników uchwałą. Zarząd spółki ma 3 miesiące na zwołanie takiego zgromadzenia. Sprawozdanie powinno być złożone w KRS najpóźniej do 14 lipca.


Zadaj pytanie, a  znajdziesz na nie odpowiedź na tej stronie w ciągu 24 h!

Temat pytania (wymagane)

Treść Pytania