Składki na ubezpieczenie wypadkowe – nowe stawki od 1 kwietnia

ZUSZ początkiem kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób, stawka będzie niższa i wyniesie 1,80 proc. Dotychczas składka wynosiła w takim przypadku 1,93 proc.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest różna w zależności od liczby ubezpieczonych oraz kategorii ryzyka. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób stawka procentowa jest taka sama i wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy. W nowym roku składkowym stawka ta spadnie z 1,93 do 1,80 proc.

W przypadku płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego minimum 10 osób i byli zobowiązani do składania za trzy ostatnie lata ZUS IWA, o wysokości stawki decyduje stopa procentowa dla danej grupy działalności oraz indywidualny wskaźnik korygujący (ustalany przez ZUS).

Pozostała część płatników musi samodzielnie ustalić stopę procentową składki ? według stawki określonej dla konkretnej grupy działalności, którą zajmuje się płatnik.

W porównaniu do obecnego stanu taką samą kategorię ryzyka i taką samą stawkę zachowało 28 grup działalności. W przypadku kolejnych 28 grup stopa procentowa spadła ? dotyczy to m.in. budownictwa, wydobycia węgla oraz leśnictwa. Rośnie natomiast wysokość stawki dla pozostałych 8 grup (m.in. górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, poligrafia i rybactwo).

?Najniższa stopa procentowa składki dotyczy organizatorów turystyki i wynosi obecnie 0,40 proc. (dotychczas 0,67 proc.). Najwyższa to 3,60 proc. i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Do tej pory wynosiła 3,86 proc. i obejmowała górnictwo węgla kamiennego i brunatnego? ? informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

źródło: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/skladki_na_ubezpieczenie_wypadkowe_nowe_stawki_od_1_kwietnia-a_19652.htm

Cashback zwolniony z podatku dochodowego? Korzystny wyrok NSA

Cashback zwolniony z podatku

Cashback zwolniony z podatku

27 marca 2015 r. (a więc w piątek) Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok rozstrzygający spór o opodatkowanie nagród wypłacanych użytkownikom kart płatniczych. Zdaniem sądu wypłaty takie są związane ze sprzedażą premiową. W związku z tym wydaje się także, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.
Chodziło oczywiście o bonusy wypłacane przez bank użytkownikom kart płatniczych, zaś wyrok zapadł w sprawie wydanej wcześniej przez fiskusa interpretacji podatkowej. Skarżąca (bank) wskazała we wniosku, że jedną z czynności bankowych jest świadczenie usług płatniczych, polegających na umożliwieniu wykonania przez klienta transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej będącej instrumentem płatniczym, a tym samym transferu środków płatniczych z rachunku (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego klienta bądź rachunku karty) na rachunek płatniczy u dostawcy klienta.

W celu zachęcenia klientów do takiego wykorzystywania kart płatniczych (co przekłada się także na przychody skarżącej, jako że im większy obrót tak zrealizowany, tym większa u niej jest sprzedaż) bank zamierza przekazać klientom świadczenie w formie pieniężnej lub rzeczowej, o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760 zł, której wartość będzie liczona jako procent od ilości i/lub wartości dokonanych przez klienta transakcji w określonym przedziale czasowym.

Czytaj dalej

UE: Polska na 20. miejscu pod względem wysokości stawek PIT

Polska jest na 20. miejscu w UE pod względem wysokości stawek PIT, licząc stawki w najwyższym progu – wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu PwC.

Polski system podatkowy nie jest zbyt atrakcyjny - ocenia PwC /?123RF/PICSEL

Polski system podatkowy nie jest zbyt atrakcyjny – ocenia PwC /?123RF/PICSEL

W dokumencie wskazano, że w ponad połowie krajów UE kwota wolna od podatku jest znacznie wyższa niż u nas. W komunikacie poświęconym raportowi „Praca w UE – podatki i składki” wskazano, że w krajach europejskich dominują progresywne stawki podatku, przekraczające nawet 50 proc. (Szwecja 57 proc., Portugalia 56,5 proc., Holandia 52 proc.).

Zgodnie z analizą PwC Polska na tle krajów UE znajduje się na 20. miejscu ze stawką 32 proc., licząc od najwyższej stawki. W ponad połowie krajów Unii Europejskiej stawki podatkowe dla osób najlepiej zarabiających wahają się w graniach 40-57 proc.

Najniższa stawka podatkowa wśród krajów o skali progresywnej obowiązuje w Czechach (22 proc.). Natomiast stawki liniowe stanowią zdecydowaną mniejszość (Bułgaria, Rumunia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia). Najwyższa liniowa stawka podatkowa obowiązuje na Łotwie (23 proc.), a najniższa w Bułgarii (10 proc.).

– Pod względem nominalnej stawki Polska zajmuje solidną 20-tą pozycję w rankingu państw UE, licząc od najwyższej stawki. Należy jednak brać pod uwagę także takie aspekty, jak kwota wolna od podatku, wysokość progów podatkowych czy możliwość stosowania ulg podatkowych, a także składki na ubezpieczenia społeczne – podkreśliła cytowana w komunikacie wicedyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

W dokumencie zaznaczono, że w wielu krajach wysokie stawki podatkowe połączone są z dużymi kwotami wolnymi od podatku. W tym zestawieniu na pierwszym miejscu znajduje się Cypr z kwotą 19,5 tys. euro, w drugiej na tej liście Finlandii kwota wolna od podatku wynosi 16,1 tys. euro, a w Wielkiej Brytanii ok. 13,5 tys. euro. W Polsce kwota wolna od podatku wynosi zaledwie ok. 750 euro, jednak w niektórych krajach w ogóle jej nie ma.

Raport PwC potwierdza też, że na kształtowanie stawek podatkowych ogromny wpływ ma sytuacja ekonomiczna danego kraju. I tak w ostatnich latach w Portugalii i Grecji stawki podatkowe wzrosły, a w Estonii i na Łotwie zostały obniżone.

W wielu krajach UE wysokie stawki podatkowe są rekompensowane także ulgami, np. od kredytów mieszkaniowych i dojazdu do pracy (Holandia), od wydatków na prywatny fundusz emerytalny (Dania), od wydatków na fachową literaturę niezbędną do pracy (Niemcy, Austria), czy na cele edukacyjne i zdrowotne (Łotwa). W Polsce najważniejszą ulgą podatkową jest tzw. ulga prorodzinna (głównie ulga na dzieci i w mniejszym stopniu wspólne rozliczenie z małżonkiem).

Z raportu wynika ponadto, że w Polsce, podobnie jak w większości państw UE, składki ZUS w 2014 r. kształtowały się na poziomie ok. 30-40 proc. wynagrodzenia brutto, w tym zazwyczaj składka pracodawcy jest większa niż składka pracownika. W rankingu kosztów pracy (czyli składki pracodawcy) Polska zajmuje 15. pozycję na 28 państw, licząc od kosztów najwyższych do najniższych.

Źródło informacji: http://biznes.interia.pl/podatki/news/polska-na-20-miejscu-pod-wzgledem-wysokosci-stawek-pit,2113203,4211

Nowa ulga podatkowa dla tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola

Nowa ulga podatkowa

Nowa ulga podatkowa

Ulgę podatkową dla firm tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola – przewiduje m.in. projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W opisie planowanej inicjatywy przypomniano, że w expose premier Ewy Kopacz znalazła się zapowiedź podjęcia w latach 2015-2020 działań wspierających tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. „Cel ten ma być realizowany poprzez wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz system ulg w podatku dochodowym” – wyjaśniono.

W wykazie prac rządu zapowiedziano przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z planami rządu podatnicy tworzący przyzakładowe żłobki i przedszkola mogliby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie żłobka i przedszkola przyzakładowego, w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Ponadto planowane zmiany miałyby umożliwić zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w kwocie nieprzekraczającej 300 zł miesięcznie na jedno dziecko, ponoszonych przez podatnika na utrzymanie przyzakładowego żłobka i przedszkola. Do kosztów firmy takie mogłyby też zaliczać dopłaty (do 300 zł miesięcznie) dla dzieci pracowników uczęszczających do innego żłobka lub przedszkola, w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez pracowników i niesfinansowanych z innych źródeł (np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Ponadto rząd chciałby zwolnić z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) świadczenia otrzymane przez pracownika od pracodawcy z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do żłobka i przedszkola.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Będzie klauzula w sprawie unikania opodatkowania

Nowa Ordynacja podatkowa powinna zawierać klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania – uznała komisja kodyfikacyjna. Na te informacje alergicznie reagują przedsiębiorcy. „To niebezpieczne przepisy, które niosą ze sobą duże ryzyko” – ocenia Konfederacja Lewiatan.

We wtorek premier Ewa Kopacz, minister finansów Mateusz Szczurek i przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel przedstawili przygotowane przez tę komisję kierunkowe założenia do nowej Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi w przyszłej Ordynacji mają znaleźć się z jednej strony regulacje, które zwiększają uprawnienia podatników, a z drugiej instrument pozwalający fiskusowi na skuteczniejszą walkę z tymi, którzy unikają płacenia podatków – klauzula przeciw unikaniu opodatkowania.

Podatki

Nowa klauzula przeciw unikaniu opodatkowania…

„Klauzule tego typu są coraz bardziej rozpowszechnionym na świecie prawnym narzędziem wykorzystywanym do zwalczania zjawiska unikania opodatkowania. Polska należy do stosunkowo nielicznej grupy państw, w których nie ma ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania” – wskazała komisja w założeniach.

W dokumencie zaznaczono, że przyjęcie klauzuli zaleca Komisja Europejska, a w styczniu 2015 r. Rada UE wprowadziła klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do dyrektywy dotyczącej transakcji między spółkami powiązanymi różnych państw członkowskich (państwa mają ją implementować do 31 grudnia 2015 r.

„Zgodnie z założeniami klauzula z przyszłej Ordynacji będzie miała zastosowanie do sztucznych i niemających uzasadnienia czynności podejmowanych przez podatnika w sferze aktywności gospodarczej, za pomocą których próbował on w sposób sprzeczny z celem i istotą przepisów podatkowych osiągnąć znaczne korzyści podatkowe” – napisano w założeniach.

Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organie podatkowym. Według komisji wraz z klauzulą należy wprowadzić instytucje prawne zapewniające podatnikowi jak najwyższy stopień bezpieczeństwa prawnego towarzyszącego jej stosowaniu, np. możliwość uprzedniego uzyskania od administracji podatkowej informacji (opinii) o ocenie prawnej planowanej lub planowanych transakcji w kontekście klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Czytaj dalej