Szczegółowe zasady zwrotu tych kwot oraz zasad stosowania kas opisane są w ustawie o VAT, a także w Rozporządzeniu MF w sprawie stosowania kas rejestrujących, które co rok są aktualizowane. Standardowo zwrot przysługuje za każdą zgłoszoną w US kasę w wys. 700,00 zł nie więcej jednak niż 90% wartości kasy. Należy pamiętać, że zwrot należy się tylko wtedy, gdy zgłosimy w US zamiar stosowania kasy i ich docelową ilość. Zwrot części kwot wydatkowanych na kasy rejestrujące nie jest przychodem dla podatnika.