Podatek CIT płacą wszystkie podmioty, które prowadzą księgi handlowe a wiec spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty za wyjątkiem osób fizycznych. Jednak ustawa o podatku od osób prawnych przewiduje zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe. Ze zwolnień przedmiotowych najczęściej korzystają fundacje i stowarzyszenia, które w całości przeznaczają swoje przychody na działalność statutową, która zazwyczaj jest działalnością non profit.