Sprawozdanie finansowe jest to raport sporządzony na okoliczność zamknięcia okresu obrachunkowego przez jednostkę (podmiot gospodarczy lub inny podmiot, który podlega pod ustawę o rachunkowości) w związku z działalnością gospodarczą lub statutowa tej jednostki.