Cashback zwolniony z podatku

Cashback zwolniony z podatku

27 marca 2015 r. (a więc w piątek) Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok rozstrzygający spór o opodatkowanie nagród wypłacanych użytkownikom kart płatniczych. Zdaniem sądu wypłaty takie są związane ze sprzedażą premiową. W związku z tym wydaje się także, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.
Chodziło oczywiście o bonusy wypłacane przez bank użytkownikom kart płatniczych, zaś wyrok zapadł w sprawie wydanej wcześniej przez fiskusa interpretacji podatkowej. Skarżąca (bank) wskazała we wniosku, że jedną z czynności bankowych jest świadczenie usług płatniczych, polegających na umożliwieniu wykonania przez klienta transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej będącej instrumentem płatniczym, a tym samym transferu środków płatniczych z rachunku (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego klienta bądź rachunku karty) na rachunek płatniczy u dostawcy klienta.

W celu zachęcenia klientów do takiego wykorzystywania kart płatniczych (co przekłada się także na przychody skarżącej, jako że im większy obrót tak zrealizowany, tym większa u niej jest sprzedaż) bank zamierza przekazać klientom świadczenie w formie pieniężnej lub rzeczowej, o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760 zł, której wartość będzie liczona jako procent od ilości i/lub wartości dokonanych przez klienta transakcji w określonym przedziale czasowym.

Premia za aktywność ma obejmować transakcje bezgotówkowe dokonane przez wszystkich użytkowników kart płatniczych, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub krąg uczestników sprzedaży premiowej ograniczony zostanie, np. ze względu na datę podpisania umowy o wydanie karty, rodzaj karty, posiadany limit itp.

Zdaniem banku takie przysporzenie po stronie klienta należy traktować jako wypłacaną premię osiągniętą w ramach sprzedaży premiowej. Wartość takiego świadczenia do kwoty 760 zł korzysta natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku m.in. otrzymane nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł (za wyjątkiem nagród otrzymanych w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą).

Fiskus uznał natomiast, że wymienione czynności płatnicze, do świadczenia których zobowiązany jest bank na rzecz swoich klientów, nie prowadzą w istocie do zawarcia umowy sprzedaży (organ wywiódł do pojęcie z przepisów prawa cywilnego), lecz do świadczenia usług. W związku z tym przedmiotowe świadczenia jako niezwiązane ze sprzedażą nie mogą być uznane za związane ze sprzedażą premiową. Uzyskany z tego tytułu przez klientów banku przychód winni oni zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Bank interpretację zaskarżył do WSA, który przyznał mu rację. Tak samo uznał NSA, który oddalił skargę Ministra Finansów na wyrok WSA.

WSA podkreślił, że organ wydający interpretację błędnie zdefiniował pojęcie ?sprzedaży? odnosząc się do przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 535 K.c. mówi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Ponieważ powyższe pojęcie odnosi się jedynie do rzeczy, zdaniem fiskusa, czynności o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie mogły prowadzić do zawarcia umowy sprzedaży, gdyż nie obejmują rzeczy, a świadczenie usług.

Sąd wskazał, że oparcie się tutaj na definicji z Kodeksu cywilnego nie było trafne. Sama ustawa podatkowa (w art. 14 ust. 1) mówi bowiem o sprzedaży towarów i usług. Podobnie jest na gruncie ustawy o VAT.

„Zdaniem WSA, skoro w podatku dochodowym ustawodawca dopuszcza możliwość uzyskania przychodu ze sprzedaży usług (w art. 14 ust. 1 ustawy), to nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw, by twierdzić, iż sprzedaż premiowa może być łączona tylko ze sprzedażą rzeczy, czyli z wykluczeniem sprzedaży usług.”

Niestety sąd nie przyznał wprost, czy w opisanej sytuacji będzie można zastosować wskazane zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fiskus bowiem w tym zakresie, z uwagi na błędne zdefiniowanie ?sprzedaży premiowej? (poprzez odniesienie jej jedynie do towarów a nie usług), już się nie wypowiedział, stąd sąd wskazał, że organ winien wydać kolejną interpretację, w której sprzedaż usług będzie traktowana jako sprzedaż premiowa, i na tej podstawie powinien odnieść się do stanowiska wnioskodawcy. Niemniej zastosowanie zwolnienia w takim przypadku wydaje się być oczywiste.

Jak zostało to już wyżej wskazane, na wyrok została złożona przez Ministra Finansów skarga kasacyjna, niemniej NSA uznał ją za bezzasadną, w całości przychylając się do stanowiska WSA.
Ważne stwierdzenie WSA w Warszawie:

?(?) Niejasnych regulacji podatkowych nie wolno bowiem interpretować na niekorzyść podatników. Nie można też w procesie stosowania prawa, a zwłaszcza na etapie jego wykładni, poprawiać istniejących już przepisów.(?)?

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl